Yrkesetisk råd: Mal for klage og for opphør av taushetsplikt

Yrkesetisk råd behandler både drøftings-/rådgivningssaker og klagesaker.

 

Alle som i møte barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere mener å ha opplevd eller opplever etisk problematisk praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme saker overfor Yrkesetisk råd. Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO.

 

En yrkesutøver kan fremme saker som gjelder kolleger eller overordnet inn for rådet om en har opplevd eller sett praksis som er etisk problematisk. Det kan også fremmes saker av mer prinsipiell karakter, eller en kan be om å få drøftet egne saker som forventes å bli etisk utfordrende.

 

Saker som gjelder kontorer, etater og ulike andre institusjoner kan også fremmes.

 

Yrkesetisk råd fastsetter selv prosedyrer for behandling av slike saker.

 

Klage sendes:             Fellesorganisasjonen, YER, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo eller til e-post yer@fo.no

 

 

Navn på den som klager:

 

Adresse:

 

Postnr/sted:

 

Telefonnummer:

 

E-postadresse:

 

Hvem klages det på?

 

 

Kort om hva klagen dreier seg om:

 

 

 

Konkret beskrivelse av situasjoner og hendelser du opplever som etisk problematisk oppførsel:

 

 

 

 

Hva ønsker du at Yrkesetisk råd skal uttale seg om:

 

 

 

Klagen bør ikke overskride tre sider.

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan kontakte Yrkesetisk råd i form av telefon, e-post eller møte i Yrkesetisk råd.

 

 

Bilderesultat for feather line

Opphevelse av taushetsplikt

i forbindelse med behandling av sak i Yrkesetisk råd (YER).

 

 

 

 

Navn:___________________________________________________________

 

 

 

Adresse:________________________________________________________

 

 

 

 

Fødselsnummer (11 siffer):__________________________________________

 

 

Undertegnede gir herved Yrkesetisk råd i Fellesorganisasjonen fullmakt til å innhente alle de opplysninger som er nødvendig i forbindelse med min klage, og tillatelse til å sende alle opplysninger videre til den innklagede.

 

 

 

 

 

Sted/dato:______________________________________________________

 

 

 

 

 

Underskrift:_____________________________________________________

 

 

Yrkesetisk råd

Reklame

Helsetilsynet: Rettigheter og klager i barnevernet

Helsetilsynet: Rettigheter og klager i barnevernet

Denne menyen gir oversikt over mulighetene for å klage på barnevernet og hvordan klager blir behandlet, dessuten beskrivelse av de rettighetene barn og ungdom har i institusjon. Barnevernet omfatter en statlig og kommunal del med kommunens barneverntjeneste, barneverninstitusjoner, omsorgssentre for mindreårige og sentre for foreldre og barn

Veiledning til søknad om hjelpetiltak fra bvt ( Hentet fra en kommuneside)

VEILEDNING TIL SØKNAD OM HJELPETILTAK FRA
BARNEVERNTJENESTEN.

Her følger informasjon og veiledning til hvordan foreldre kan gå fram for å unngå unødig tidsbruk og møtevirksomhet i forbindelse med en søknad til barneverntjenesten.

DETTE BØR SØKNADEN INNEHOLDE
Generell informasjon:
• Navn og personnummer på barn og foreldre
• Bosted
• Aktuelle telefonnummer
• Hvem barnet bor hos
• Andre aktuelle familieforhold for eksempel søsken

Hva det søkes om:

Eksempel på tiltak:
• Støttekontakt
• Besøkshjem/avlastning
• Aktivitetsgruppe for barn i alderen 10 – 16 år
• Råd og veiledning til foreldre
• Foreldre veiledningsprogram for barn og ungdom
– MST – mulitisystemisk terapi (for ungdom med store atferdsproblemer)
– PMT – parent management training (for barn med store atferdsproblemer)
– PMTO
– De Utrolige Årene
– Marte Meo
– Circle of security (COS)
•Samtaleserie med ungdom som er i ferd med, eller har utviklet rus eller kriminell
atferd. (Obs her kan Blå Kors være et godt støtteapparat!)
• Andre tiltak foreldrene mener vil være til hjelp for barnet, ungdommen eller
familien

Begrunnelse for søknaden bør inneholde følgende:
• Bakgrunn for hvorfor søke om hjelpetiltak
• Beskrivelse av barnet
• Problembeskrivelse (Omfang og varighet)
• Sosial fungering (Hvordan funger barnet/ungdommen sammen med jevnaldrende)
• Fungering på skolen/barnehage
• Ressurser i familie og nettverk (Er det familie/venner som kan hjelpe? Evnt. hvem
og med hva)
• Helsemessige forhold (sykdommer, funksjonshemninger etc.)

Informasjon fra andre instanser:
For å unngå unødig tidsbruk er det en fordel om søknaden har vedlagt dokumentasjon eller rapporter fra andre instanser, for eksempel PPT, skole, barnehage, sykehus eller lignende.
Dette for å gi et bedre grunnlag for å behandle søknaden. Dersom slik informasjon
foreligger, men ikke legges ved søknaden kan barneverntjenesten innhente disse, dersom det gis samtykke til dette.

En forutsening for å
motta hjelp fra barneverntjenesten er at det foreligger forhold i familien eller hos barnet
som kommer inn under barnevernlovens område.

VIKTIG:
En søknad til barneverntjenesten blir i juridisk forstand vurdert som en melding.
Dersom søknaden blir avslått blir meldningen henlagt. Farmkommer det opplysninger i
søknaden som tilsier at barneverntjenesten er pliktig til å vurdere denne nærmere, blir
den registrer som en undersøkelsessak etter Lov om barneverntjenester § 4-3. Denne undersøkelsen blir ikke gjort mer omfattende enn formålet tilsier og
kan i praksis utelates dersom søknaden er utfyllende og nødvendig informasjon fra
andre etater er vedlagt. Søknaden vil da kunne vurderes som undersøkelse og saken
sendes direkte til Seksjon hjelptiltak.

Søknaden sendes til barneverntjenesten i din kommune